pracownia_geograficzna
GEOGRAFIA

Lekcje 33 - 40


Dział: Procesy rzeźbotwórczeProcesy rzeźbotwórcze prowadzą do zmiany rzeźby powierzchni Ziemi. Rzeźba ta zmienia się powoli, lecz nieustannie.

Procesy te dzielą się na na takie, które powodują wypiętrzanie skorupy ziemskiej oraz powstawanie na jej powierzchni nierówności w postaci form wypukłych np:gór, wyżyn i form wklęsłych np: rowów oceanicznych oraz na takie, które wyrównują powierzchnię Ziemi.

Odpowiedzialne za to czynniki można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne:


CZYNNIKI WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
WULKANIZMRUCHY GÓROTWÓRCZETRZĘSIENIE ZIEMI WODY PŁYNĄCE LODOWCE I LĄDOLODY WIATR MORZE PROCESY WIETRZENIA


Ten dział poświęcony jest omówieniu zewnętrznych procesów rzeźbotwórczych.